English Nederlands
Handleiding CGT+

Handleiding CGT+

ISBN 9789492121172 
€ 27,50
Bestellen via de (internet)boekhandel en Perspectief Uitgevers 

Dit CGT+ protocol beschrijft een cognitief gedragstherapeutische behandeling van problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Tot voor kort ontbrak het aan een landelijk protocol voor deze indicatie. De uitgave (bestaande uit een Handleiding en een Werkboek) is daarom een belangrijke mijlpaal in de professionalisering van behandeling van deze doelgroep.

Om de implementatie van de CGT+ te vergemakkelijken is aangesloten bij het basisprotocol CGT bij middelengebruik en gokken. Net als in het basisprotocol staat in de CGT+ het versterken van de zelfcontrole van de cliënt ten aanzien van gebruik centraal. De thema’s en methoden die aan bod komen, volgen ook globaal die van het basisprotocol. De wijze waarop de behandelinhoud aan bod komt en ook de planning van de bijeenkom­sten zijn echter aangepast aan de doelgroep cliënten met een LVB.  Belangrijke verschillen met het basisprotocol zijn het aantal bijeenkomsten (18 in plaats van 9), waardoor meer oefening en herhaling mogelijk is; de samenwerking met een vertrouwenspersoon uit het netwerk van de cliënt; en het gebruik van  actieve werkvormen, visuele en andere non-verbale ondersteuning.

De handleiding bevat, naast een beschrijving van de behandelbijeenkomsten, een introductie op het protocol. Deze vormt een verbinding tussen praktijk (proto­colbeschrijving), theorie (hoofdstuk 15 van het Handboek Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken) en het basisprotocol. Onder 'Extra' op zorg-perspectief.nl zijn extra materialen te downloaden.