English Nederlands

Stichting Resultaten Scoren
Postbus 830
3800 AV Amersfoort
Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort
033 - 4608900
info@verslavingskundenederland.nl 

 


Resultaten Scoren wordt onderdeel van Verslavingskunde Nederland


Stichting Resultaten Scoren is per 16 oktober onderdeel van de nieuwe beweging Verslavingskunde Nederland. Resultaten Scoren zal in 2018 fungeren als uitvoeringsorganisatie / penvoerder van Verslavingskunde Nederland.

Vanaf 16 oktober vormen 2017 twaalf organisaties* - waaronder stichting Resultaten Scoren -  samen Verslavingskunde Nederland. De samenwerkende partijen zijn daarmee een krachtig en zichtbaar landelijk netwerk dat hun expertise bundelt om meer mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever te bereiken. 

Veel mensen met een verslavingsprobleem in Nederland zoeken geen hulp, mede door het taboe dat hierop rust. Een van de belangrijkste speerpunten van Verslavingskunde Nederland is het verlagen van de drempel naar de verslavingszorg door krachtige profilering en het doorbreken van stigma's rondom verslaving o.a. door de inzet van ervaringsdeskundigen. Verslavingskunde Nederland brengt kennis en kunde bij elkaar in zeven programmalijnen rondom verschillende thema’s. Herstelondersteunende zorg loopt als een rode draad door alle activiteiten. De inspanningen en resultaten van deze programmalijnen worden gezamenlijk uitgedragen en bevorderen de versterking van de expertise en maatschappelijke impact van de verslavingszorgsector, conform het doel van Verslavingskunde Nederland. 

De volgende programmalijnen zijn geformuleerd:

  • Preventie & Vroegsignalering
  • Stigma & imago
  • Onderzoek & Opleiding
  • Uniforme Werkwijze & Kwaliteit
  • Innovatie
  • Datamanagement
  • Zorg & Veiligheid

De Stuurgroep van Stichting Resultaten Scoren verandert vanaf 16 oktober 2017 in de Programmaraad Verslavingskunde Nederland. Zij stelt o.a. een meerjarenprogramma op dat als paraplu boven de activiteiten van de verschillende programmalijnen hangt en waarin de activiteiten van de verschillende programmalijnen samenkomen. Naast de programmaraad is  een Stuurgroep Verslavingskunde Nederland gevormd, het bestuurlijk orgaan  waarin de bestuurders van de aangesloten partijen zitting hebben.

Op de website www.verslavingskundenederland.nl staat naast inhoudelijke informatie over de verschillende programmalijnen tevens meer uitleg over het doel en de missie van Verslavingskunde Nederland.

Voor vragen over Verslavingskunde Nederland kunt contact opnemen met Rianne Kasander rkasander@resultatenscoren.nl of bellen met het nummer van Verslavingskunde Nederland 033 – 4608975. U kunt ook een mail sturen naar info@verslavingskundenederland.nl

*deelnemende organisaties: VNN, Novadic-Kentron, Jellinek, Tactus, Mondriaan, IrisZorg, Brijder en Antes, Trimbos-instituut, GGZ Nederland, Resultaten Scoren en cliëntvertegenwoordiging Het Zwarte Gat

 

 

Stichting Resultaten Scoren
Kenniscentrum Verslaving

Resultaten Scoren wil de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek bevorderen op het gebied van geestelijke- en somatische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak.

Vanuit deze doelstelling vervult Resultaten Scoren drie belangrijke functies:

  1. Het ontwikkelen en verspreiden van toegepaste kennis in de vorm van richtlijnen, protocollen, interventies en andere kennisproducten
  2. Het evalueren, monitoren en borgen van de toepassing van door RS ontwikkelde interventies en kennisproducten
  3. Het voor bepaalde termijn bevorderen en ondersteunen van kwalitatief hoogwaardige leer- en opleidingstrajecten binnen het initiële en beroepsonderwijs en bij leernetwerken en nascholingen

Het doel van deze website is om op een gemakkelijke en toegankelijke manier informatie aan te bieden over het werk en de publicaties van Resultaten Scoren. Praktisch alle publicaties (richtlijnen, protocollen, rapporten, factsheets) zijn overzichtelijk opgenomen en kunnen gratis gedownload worden.

NIEUWS