English Nederlands
Masterprotocol

Masterprotocol


Handleiding voor de ontwikkeling van producten (protocollen, richtlijnen en kennisdocumenten) voor de verslavingszorg.
 
Om een uniforme kwaliteit van de ontwikkelde producten te garanderen, zijn de producten aan de hand van een Masterprotocol opgesteld. Dit Masterprotocol is in 1999 vastgesteld en het is gebruikt voor de ontwikkeling van alle producten. De stuurgroep Resultaten Scoren heeft het IVO in 2014 gevraagd dit Masterprotocol te vernieuwen. Dat gebeurde al eens in 2007 en nu opnieuw. Het resultaat van de huidige vernieuwing is het Masterprotocol dat voor u ligt. In de verantwoording staat een nadere toelichting welke wijzigingen en toevoegingen dit nieuwe Masterprotocol omvat in vergelijking met het
vorige uit 2007. Bij het opstellen van dit vernieuwde protocol zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
> Het protocol is gebaseerd op de ervaring van de afgelopen jaren.
> Het protocol is afgestemd op de protocollen en richtlijnen die elders worden ontwikkeld, zoals de Multidisciplinaire Richtlijnen van het CBO en de gedragsinterventies die in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden ontwikkeld conform de vereisten van de Erkenningscommissie van datzelfde Ministerie. Verder is in deze richtlijnen de bijdrage van cliënten en verwanten duidelijker uitgewerkt en wordt uitdrukkelijker rekening gehouden met de toepasbaarheid voor doelgroepen met een verschillende culturele achtergrond en diversiteit. Ook is het onderhoud van de producten
verbeterd en is nu een door de stuurgroep Resultaten Scoren vastgesteld systematisch onderhoudsplan ontwikkeld en toegevoegd.
Download