English Nederlands

2011 - 2012 Platform Jeugd en Verslaving

Op maandag 28 maart 2011 vond de eerste bijeenkomst plaats van het Platform Jeugdverslavingszorg (Jeugdvz) bij GGZ Nederland in Amersfoort. Een groot aantal instellingen was vertegenwoordigd bij deze eerste bijeenkomst; in totaal waren er 22 deelnemers. Na een korte kennismakingsronde en “resultaart” bij wijze van feestelijke start van het platform, gaf Wim Buisman, projectleider Resultaten Scoren, de aftrap met een korte historisch overzicht van de ontwikkelingen en voorlopige resultaten wat betreft de jeugdvz en de positionering van het Platform Jeugdvz hierbij.  

Gerdien de Weert, coördinator van het Platform Jeugdvz, gaf een overzicht van de taken die er nu al liggen voor het platform. Het platform heeft als belangrijkste doelstelling de onderlinge uitwisseling te faciliteren tussen hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren met problemen met en rond middelengebruik. Als uiteindelijke opbrengst moet dit leiden tot kwaliteitsverbetering van de zorg aan deze jongeren.

Er ligt echter al een aantal taken, waarvan bij enkele ook sprake is van enige tijdsdruk. Dat geldt bijvoorbeeld voor het adviseren van Resultaten Scoren omtrent een nader te ontwikkelen, implementeren en onderzoeken interventie voor de jeugdvz. Omdat de tijdsdruk hierbij groot is, is afgesproken een eerste raadpleging van de leden van het Platform Jeugdvz per e-mail te doen. Daarnaast wordt alsnog een werkgroep ingesteld rond dit thema die dan onder wat minder tijdsdruk haar werk kan doen.  

Gerard Schippers gaf een inleiding op de eerste taak van het Platform Jeugdvz: het ondersteunen en adviseren bij de ontwikkeling van een MATEjeugd. Hij legt uit hoe de MATE tot stand is gekomen en welke gedachten hier achter zitten. De MATEjeugd zal volgens eenzelfde modulair stramien worden samengesteld, maar zal op een aantal punten ook verschillen van de MATE voor volwassenen. 

Opmerkingen die vanuit het Platform werden gemaakt:

 • Leeftijdsgroepen moeten worden vastgesteld en gedifferentieerd;
 • Deel 2: psychiatrische comorbiditeit moet worden aangepast;
 • Bij de MATE-ICN ook sterke punten uitvragen;
 • Bij MATE-ICN het systeem uitbreiden, ook naar peers;
 • De beslisboom voor stepped en matched care aanpassen;
 • Bezien of er aparte aandacht moet komen voor ADHD, trauma, autisme, LVG ea.
 • Ook proxy-interviews (ouders/systeem);
 • In kader van preventie: ook vragen naar andere kinderen in het gezin (zowel in proxy-
 • interviews als in interview jongere). 

Gerard Schippers en Theo Broekman zullen een werkgroep instellen die kan meedenken over de MATEjeugd. Dit wordt via de e-mail geregeld. 

Het is wenselijk om al in een vroeg stadium ook de jeugdzorg aan tafel te krijgen, ook i.v.m het instrumentarium. Hieraan wordt (gedeeltelijk) tegemoet gekomen in een op te richten werkgroep rond de advisering over de afstemming tussen ROM kinderen en jeugd GGZ en de ROM verslavingszorg. Later in het jaar zal ook een werkgroep worden ingesteld om te kijken naar de taken van het Platform Jeugdvz buiten de grenzen van de eigen sector. 

Het ligt in de bedoeling om het Platform Jeugdvz op de nieuw te starten website van Resultaten Scoren een plaats te geven. Daar zullen ook alle ppt’s en verslagen worden geplaatst, evenals mededelingen over nieuwe ontwikkelingen. Bezien kan worden of daar ook een digitaal forum voor uitwisseling kan worden ingesteld. 

Mededelingen:

 • VNN heeft een al lopend samenwerkingsproject met jeugdzorg: Make up your Mind.4
 • VNN heeft op 28-3-2011 Dok3 geopend, een voorziening voor jongeren tot 23 jaar met meervoudige problematiek. Zij werkt hierin samen met twee andere zorgorganisaties (www.dok3.nl).
 • Novadic-Kentron start met NOVA24. 

Volgende bijeenkomsten van het Platform Jeugdvz:

4 juni 2012                      10.00 - 14.00 uur

5 november 2012            10.00 - 13.00 uur

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij GGZ Nederland, Piet Mondriaanlaan 50/52 te Amersfoort.

Werkgroepen worden ingesteld. Aan allen het dringende verzoek om zich aan te melden! Er ligt veel werk voor het Platform en de efficiëntste manier om dit werk succesvol af te ronden is door zoveel mogelijk voorbereidend werk te doen in werkgroepen. Deze rapporteren dan terug in de Platformbijeenkomsten. 

Acties:

Wim Buisman

Inventarisatie over te implementeren interventie voor de jeugdvz via de mail

Allen

Interne raadpleging en advies uitbrengen per e-mail.

Gerdien de Weert

Instellen werkgroep methodiekontwikkeling

Gerdien de Weert

Instellen werkgroep advisering betr. ROM jeugd ggz - jeugdverslavingszorg

Gerard Schippers

Theo Broekman

Instellen werkgroep MATEjeugd

Wim Buisman

Website Resultaten Scoren: ruimte voor platform jeugdvz.