English Nederlands

CALL VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND

PROGRAMMALIJN ONDERZOEK & OPLEIDING

KERNGROEP ONDERZOEK

TITEL: Inventarisatie Thema’s en Lacunes Onderzoek Verslavingskunde

DATUM: 14 Juli 2017

 

Aanleiding en context:

In Verslavingskunde Nederland wordt het vakgebied van de verslavingskunde de komende jaren verbeterd en van een duidelijke en vooral gezamenlijke identiteit en doelstelling voorzien. De programmalijn Onderzoek en Opleiding binnen Verslavingskunde Nederland ondersteunt door bij te dragen aan kennis- en vaardighedenontwikkeling binnen de verslavingszorg en aanpalende sectoren.

Vanuit deze programmalijn zijn twee kerngroepen (Onderzoek enerzijds en Opleiding anderzijds) opgericht. Als eerste stap wil de kerngroep Onderzoek in kaart brengen welke onderzoeksprioriteiten gesteld dienen te worden. Daartoe dient deze call.

 

Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld door de opdrachtgever.

 

Doel van de call:

Het doel van deze call is tweeledig, te weten

1) komen tot een overzicht van belangrijke thema’s in de verslavingskunde waarover onvoldoende kennis beschikbaar is en die relevant zijn voor de praktijk, en

2) een inventarisatie van lopend of voorgenomen onderzoek en van onderzoekslijnen op de thema’s die uit 1 zijn gekomen.

 

Uitwerking:

1)    Praktijkconsultatie ten behoeve van relevante thema’s in de verslavingskunde. Met als doel relevante thema’s te onderscheiden waarvoor lacunes zijn in het huidig onderzoek.

Ten behoeve hiervan stellen wij voor om een Delphi methode in te zetten. Doel is namelijk om tot onderzoeksthema’s te komen waar behoefte aan is in de brede praktijk (ook implementatie). Vraagstelling daarbij luidt: wat zijn de huidige lacunes in onderzoek in de verslavingskunde, die relevant zijn voor de praktijk? De Delphi dient uitgezet te worden onder belangrijke experts uit diverse (beroeps)groepen uit de brede praktijk, te weten wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders, professionals, cliënten en naasten. Thema’s worden vastgesteld op basis van lacunes en relevantie. Op basis van deze Delphi methodiek dient er gekomen te worden tot een selectie van 5 tot 10 thema’s.

De vragenlijst die wordt uitgezet en de lijst van de te raadplegen experts dienen eerst ter commentaar langs de begeleidingscommissie te gaan.

2)    Inventarisatie van onderzoek op het gebied van de 5-10 thema’s uit 1).

Vervolgens dient geïnventariseerd te worden wat er aan onderzoek gedaan wordt op het gebied van deze 5 tot 10 thema’s. Wij stellen voor dat deze inventarisatie plaatsvindt bij de onderzoeksinstituten in Nederland. Belangrijke vragen omtrent deze thema’s zullen zijn: Welk onderzoek is de afgelopen 10 jaar gedaan? Wat loopt er momenteel? En wat staat er de komende tijd (denk aan een periode van ongeveer 5 jaar) op de onderzoeksprogrammering? Tevens dient geïnventariseerd c.q. geïnformeerd te worden bij deze onderzoeksinstituten, wat er loopt op internationaal gebied op deze thema’s. Om internationaal ook zicht te krijgen op belangrijke studies, wordt geadviseerd om een brede screening op deze onderwerpen uit te voeren, in bijvoorbeeld een trial database (clinicaltrials / trialregister / WHO trialsearch / EU clinical trial register).

 

Eindproducten:

De volgende eindproducten worden verwacht:

-       Een rapport met methode, resultaten en conclusie

-       Een overzichtskaart van relevante thema’s en lacunes en voor een selectie van 5 tot 10 thema’s een overzicht welke onderzoeken op dat gebied lopen en waar.

 

Overige randvoorwaarden:

De thema’s kunnen betrekking hebben op het brede veld van verslavingskunde, van beleid tot preventie en behandeling, in de brede setting, van sociaal domein en school tot huisarts en zorg, van populatie tot cliënt en diens naasten. Daarnaast is het van belang dat er een duidelijke relevantie en toepasbaarheid is in de praktijk.

Het betreft geen literatuuronderzoek.

 

Looptijd van het project:

In het projectvoorstel dient een planning te worden opgenomen. Voor dit project wordt een maximale looptijd van 8 maanden aangehouden.

 

Start: het project dient z.s.m. na toekenning van de call van start te gaan.

Tussentijdse rapportage: in ieder geval halverwege het project dient een rapportage aangeleverd te worden inzake de voortgang a.d.h.v. een vastgesteld format hiertoe.

 

Beschikbaar budget:

Het beschikbare budget voor deze call bedraagt maximaal 20.000 euro (inclusief eventuele BTW)

 

Deadline en wijze van indiening:

Deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 6 september 2017 12.00u.

Voorstellen dienen ingeleverd te worden aan de hand van het vastgestelde format hiervoor.

Projectvoorstellen dienen per mail en ondertekend per post ingediend te worden. Per mail via rkasander@resultatenscoren.nl en per post

Verslavingskunde Nederland

Programmagroep Onderzoek en Opleiding

T.a.v. Rianne Kasander

Postbus 830

3800 AV Amersfoort

 

 

NB: voor inhoudelijke vragen over de call kunt u contact opnemen met

Rianne Kasander