English Nederlands

“Resultaten Scoren wil de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek bevorderen op het gebied van  geestelijke- en somatische gezondheid en op het  justitiële en maatschappelijke vlak.”

Vanuit deze doelstelling vervult Resultaten Scoren drie belangrijke functies:

  1. Het ontwikkelen en verspreiden van toegepaste kennis in de vorm van richtlijnen, protocollen, interventies en andere kennisproducten
  2. Het evalueren, monitoren en borgen van de toepassing van door RS ontwikkelde interventies en kennisproducten
  3. Het voor bepaalde termijn bevorderen en ondersteunen van kwalitatief hoogwaardige leer- en opleidingstrajecten binnen het initiële en beroepsonderwijs en bij leernetwerken en nascholingen

Professionalisering van de verslavingszorg
Resultaten Scoren is opgericht in 1999 als project van GGZ Nederland door de sector verslavingszorg en verzelfstandigd als stichting in 2011. Bestuurders, professionals en wetenschappers werken sinds de oprichting samen aan de professionalisering van de verslavingszorg. Zij hebben gezorgd voor de totstandkoming van een gereedschapskist voor de zorg aan verslaafden die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe producten. Over de gehele periode zijn er meer dan 50 protocollen, richtlijnen en handleidingen ontwikkeld die veelal landelijk zijn geïmplementeerd.

Kwaliteit van zorg, preventie en behandeling
Resultaten Scoren heeft als doel om zich blijvend in te spannen om de kwaliteit van preventie en behandeling van verslaving te verbeteren en deze duurzaam te onderhouden en te borgen. Zij doet dit door op wetenschap gebaseerde methodieken (richtlijnen, protocollen) te ontwikkelen en bevordert de toepassing ervan in de verslavingszorg en aanpalende sectoren. Maar ook door periodiek gegevens te verzamelen over de resultaten en de implementatie van nieuwe methodieken.

Brede focus
Resultaten Scoren kiest hierbij voor een brede focus, waarbij verslaving benaderd wordt in nauwe samenhang met maatschappelijke, psychiatrische, justitiële, forensische en somatische aspecten. Zowel binnen de verslavingszorg als daarbuiten (in de GGZ, forensische zorg, jeugdzorg, etc.)

Opleidingsbeleid
De zorg aan verslaafden heeft een permanente behoefte aan professionaliteit en professionals die hun vak verstaan. Omdat vernieuwing van de hulpverlening uiteindelijk ook in belangrijke mate terug te zien moet zijn in de curricula van (initiële en beroeps-) opleidingen en in het cursusaanbod van nascholing, richt Resultaten Scoren zich ook op het stimuleren van opleidingsbeleid en het ondersteunen van verslavingskundige modules in het hoger onderwijs (bachelor en master).

Bewezen kwaliteit
Resultaten Scoren ondervindt naast professionele en maatschappelijke erkenning binnen en buiten de eigen sector ook politieke erkenning: de Tweede Kamer en het Ministerie van VWS onderschrijven jaarlijks het belang in de begroting van VWS en in de periodieke voortgangsrapportages over verslavingszorg. De zorgverzekeraars waarderen tevens de bewezen kwaliteit van de producten van Resultaten Scoren.

Alle door Resultaten Scoren gepubliceerde protocollen, richtlijnen, handleidingen, onderzoeksrapporten en factsheets zijn op de site te bekijken, te bestellen of (gratis) te downloaden.